Stanowisko odnośnie inicjatywy Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym (FZWD) i Polskiego Klastra Edukacyjnego (PKE) ws. Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów (SZIE).

  • W I wspólnej konferencji szkoleniowej, która odbyła się 19.10.2019 roku uczestniczyło 112 osób w przeważającej większości przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (OSK)
Po zapoznaniu się z prezentacjami i referatami oraz w efekcie dyskusji, w której wypowiedziało się kilkudziesięciu uczestników przyjęto poniższe stanowisko zawierające tezy i konkluzje:

  • Inicjatorzy wskazują, że jednym z istotny efektów ustanowienia SZIE będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego uzyskana poprzez wzrost umiejętności osób szkolonych, który postawy i zachowania kształtują osoby zaufania publicznego - obdarzeni autorytetem instruktorzy, wykładowcy i egzaminatorzy o wysokich kompetencjach merytoryczno - etycznych gwarantowanych mechanizmami kontrolno - nadzorczymi SZIE. Zadaniem sygnatariuszy niniejszego stanowiska ,,utopijną" jest tez inicjatorów SZIE o uzyskaniu efektu poprawy BRD poprzez ustawowe ,,namaszczenie" instruktorów i egzaminatorów przymiotem ,,zawodu zaufania publicznego", unormowanego w art.17 ust.1 Konstytucji RP. Uzyskanie takiego efektu jest możliwe poprzez wykreowanie pasji działań zawodowych wzmacnianej silną motywacją do samokształcenia i zachowań etycznych w postaci wynagrodzenia o satysfakcjonującej wysokości, o której w każdej branży decydują przedsiębiorcy uwzględniając przy jej ustalaniu uwarunkowania rynkowo-ekonomiczne, na co samorząd zawodowy ma znakomity wpływ.
  • Instruktor jest ważnym elementem w procedurze ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Jednak jest tylko jednym z wielu czynników decydujących o właściwym i efektywnym przebiegu szkolenia, na który decydując wpływ ma przedsiębiorca, np. poprzez zapewnienie: sprawnej technicznie infrastruktury spełniającej wymagania formalne i funkcjonalne, motywacyjnego i rzetelnego systemu wynagradzania, konstruktywnego i efektywnego systemu. Wymienione obiektywne uwarunkowania dowodzą znikomego wpływu i możliwości oddziaływania samorządu zawodowego w obszarze warunków prowadzenia szkolenia.
  • Usankcjonowanie propozycji SZIE będzie wymagało kosztownej infrastruktury (lokale, wyposażenie, wynagrodzenia pracowników, osób funkcyjnych, obrady organów itp.). Wydatki na jej utrzymanie i funkcjonowanie w znaczącym stopniu zdeterminują wysokość składki członkowskiej wymaganej od instruktorów i egzaminatorów. Przy czym pomimo koniecznych w/w znaczących nakładów finansowych nie ma żadnej gwarancji na sugerowany przez inicjatorów SZIE wzrost efektywności funkcjo kontrolno-nadzorczych procesu szkolenia kandydatów na kierowców. ,,Samorząd powinien być strażnikiem jakości szkolenia, co oznacza permanentny monitoring procesu szkolenia, obowiązkowe szkolenie kadr oraz dbałość o właściwe relacji kursant-instruktor oraz egzaminowany-egzaminator". Kilkunastoletnie doświadczenia funkcjonujących w RP samorządów zawodowych wskazują na społecznie niezadowalający system samokontroli i nieakceptowalne rozstrzygnięcia organów samorządu zawodowego (sądy korporacyjne, rzecznicy odpowiedzialności zawodowej) np.lekarzy, notariuszy, adwokatów itp. Zdaniem uczestników konferencji zwiększenie efektywności procesu nadzoru działalności szkoleniowej można uzyskać poprzez zmiany prawne, zwiększenie ilościowe, wzrost kwalifikacji Kadry oraz nakładów finansowych w aktualnych organach władzy publicznej sprawującej nadzór.
  • Analizy oraz publikacje medialne o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu działających w Polsce samorządów zawodowych uzasadniają obawy, że po pewnym okresie funkcjonowanie również władze SZIE - wyemancypują się spod kontroli państwowej i będą realizować wyłącznie partykularne interesy.
  • Dotychczasowe sondaże i badania ankietowe, które aktualnie nadal są prowadzone w środowiskach instruktorów i egzaminatorów wskazują, że nie ma powszechnego aplauzu dla idei SZIE. Tak jak i nie ma zgody aby osiągnięcie zakładanych celów, iluzorycznych i hipotetycznych korzyści oraz funkcjonowanie struktur SZIE było finansowane ze składek członkowskich oraz działalności gospodarczej w aktualnych obszarach kompetencyjnych ośrodków szkolenia kierowców.
  • Inicjatorzy wskazują, że SZIE jest inspirowana oddolnie tj. w domyśle przez instruktorów, egzaminatorów. Tymczasem jak jednoznacznie wynika przez prawie roku publikowania (od listopada 2018 roku) informacji o inicjatywie SZIE poparło ją tylko 1488 osób wg.stanu na 26.10.2019 roku - stanowi to zaledwie 6,47% instruktorów ( 1488 z 23 000).
  • Faktycznym inicjatorem SZIE jest Polskie Klaster Edukacyjny 03-450 Warszawa ul.Ratuszowa 11 wraz ze swoim koordynatorem tj. Fundacją Zapobieganie Wypadkom Drogowym 03-450 Warszawa ul.Ratuszowa 11 co wprost wynika z wielu dokumentów. Z dokumentów dostępnych w rejestrach KRS oraz statutów, umów wynika: p. Witold Wiśniewski jest Prezesem Prezydium PKE, którym może być wyłącznie przedstawiciel koordynatora tj. FZWD. Najwyższym organem FZWD sprawującym nadzór na działalnością Fundacji i jej Zarządu jest Zgromadzenie Założycieli Fundacji, które od 22.12.2013 i aktualnie stanowią: Sławomir Wojciech Gołębiowski Grupa IMAGE Sp. z o.o. 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11. p. Witold Wiśniewski jest większościowym wspólnikiem Sp. z o.o. Grupa IMAGE (60% udziałów). P. Witold Wiśniewski jest Prezesem 2 osobowego (Zuzanna Wiśniewska) Zarządu Grupa Image Sp. z o.o.. Firma Grupa Image Sp. z o.o. 03-450 Warszawa operuje w branży ośrodków szkolenia kierowców i os., a jej aktywność gospodarcza koncentruje się na świadczeniu usług edukacyjnych (e-learning) oraz zaspokajaniu szerokich potrzeb w zakresie pomocy dydaktycznych dla osk. Powyższe ewidentnie wskazuje, że wszechmogącym i głównodowodzącym w firmie Grupa Image Sp. z o.o. FZWD, PKE oraz inicjatywie SZIE jest Pan Witold Wiśniewski. Z racji osobistych korzyści będących efektami komercyjnej działalności firmy Grupa Image Sp. z o.o. trudno zakładać altruistyczne motywy działań p. Wiśniewskiego. Dlatego przypuszczamy, że rzeczywistym celem aktywności w zakresie inicjatywy SZIE realizowanej za pośrednictwem FZWD i PKE jest uzyskanie dominującej pozycji na rynku w obszarze działalności komercyjnej.
  • Znamiennym jest, że w głosowaniu jawnym przy jednym głosie sprzeciwu uczestnicy konferencji opowiedzieli się przeciwko wdrażaniu SZIE do systemu prawnego RP!
źródło: facebook.com/PFSSK
Analiza ankiety zainicjowanej 5 października 2019 roku przez Krzysztofa Bandosa, prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców na witrynie www.facebook.com/PFSSK. Ankieta jednoznacznie dowodzi, że spośród osób popierających ok 30% nie jest związanych z branżą osk i nie może być potencjalnym członkiem SZIE. Dlatego na podstawie analogii oraz ankietę twierdzimy, że środowiskowe popracie dla inicjatywy SZIE kształtuje się co najwyżej na poziomie ok. 4%-5%. Tak znikomy udział procentowy uzasadnia tezę, że środowisko instruktorów, egzaminatorów nie jest inicjatorem idei SZIE, a twierdzenie o oddolności ruchu jest fałszywą manipulacją. Okoliczności faktyczne wskazują, że branżowe środowiska instruktorów i egzaminatorów usiłuje się uszczęśliwiać ,,na siłę". Zdaniem zebranych inicjatywa SZIE zmierzająca do powołania korporacyjnej organizacji zawodowej nie może zakończyć się sukcesem, bo jest forsowana bez autentycznego zainteresowania i wbrew oczekiwaniom chociażby połowy potencjalnych członków SZIE.

Albin Sieczkowski, bloger motoryzacyjny


Albin Sieczkowski felietonista z działu Felietony
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0