Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje: jednorazowo maksymalnie 15 punktów karnych

W piśmie skierowanym do ministra Mariusza Kamińskiego, Rzecznik prosi o rozważenie zainicjowania prac legislacyjnych zmierzających do ograniczenia sumowania się punktów karnych do 15 w przypadku kilku naruszeń przepisów prawa ruchu drogowego jednocześnie.

Rzecznik chce chronić obywatela przed, jego zdaniem,  zbyt uznaniowym nakładaniem punktów karnych i wskazuje na niespójność legislacyjną aktualnie obowiązujących przepisów. Wszystko w oparciu o analizę wniosków, które napływały do biura Rzecznika Praw Obywatelskich od kierowców twierdzących, że zostali niesłusznie ukarani. Marcin Wiącek proponuje zmianę treści art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw i wprowadzenie modyfikacji w następującym brzmieniu: jeśli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekracza 15, osoba ta otrzymuje 15 punktów. Ponadto Rzecznik stwierdza, że takie rozwiązanie będzie spójne z zasadami karania wynikającymi z Kodeksu wykroczeń w przypadku, gdy sprawca jednym czynem popełnia więcej niż jedno wykroczenie.