Rozporządzenie w sprawie sposobu wymiany informacji

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych.

Jest to nowela ustawy z dnia 16 września 2011, której wprowadzenie wynikało z konieczności dostosowania prawa krajowego do unijnej dyrektywy.

Uregulowane zostaną zasady i warunki wymiany tych informacji z państwami trzecimi (nie są one członkami UE), organizacjami międzynarodowymi oraz agencjami Unii Europejskiej. Określony został sposób działania punktu kontaktowego oraz kwestie przesyłania i rejestrowania wniosków o wymianę informacji.
W Polsce punktem kontaktowym jest specjalna komórka Komendy Głównej Policji. Do jej zadań należy koordynowanie wymiany w/w informacji – przyjmuje ona m.in. wnioski o udzielenie informacji i przekazuje je właściwym organom.

ABW, CBA, KAS, Straż Graniczna, Policja i Żandarmeria Wojskowa są podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi.