Rozporzadzenie w sprawie egzaminowania opublikowane

Jesteśmy o krok bliżej urzeczywistnienia rewolucji – w Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie pierwsze z trzech najważniejszych rozporządzeń do Ustawy o kierujących pojazdami.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach zgodnie z tytułem określa:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do jednostek przeprowadzających egzaminy państwowe dotyczące wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego

2) Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego;

3) ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;

4) warunki i tryb:

a) przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów,

b) przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego oraz wzory stosowanych dokumentów,

c) postępowania z dokumentami dotyczącymi osób przystępujących do egzaminu państwowego,

d) prowadzenia dokumentacji przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;

5) szczegółowe warunki i zakres egzaminu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieru¬jących pojazdami;

6) wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora;

7) wzór legitymacji i pieczęci imiennej egzaminatora.

Data wejścia w życie pokrywa się oczywiście z datą wejścia w życie ustawy – 19 stycznia 2013 r. i wszystko wskazuje na to, że tym bez falstartu.

red

Pełna treść rozporzadzenia w załączniku

1 komentarz do “Rozporzadzenie w sprawie egzaminowania opublikowane”

  1. Pingback: ประตูสำเร็จรูป

Dodaj komentarz