Raport z konsultacji publicznych – LIVE 23 luty 2022 o godzinie 20:30

16 podmiotów przedstawiło uwagi do projektu rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Skierowany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia został bardzo poważnie potraktowany przez branżę OSK. Do projektu rozporządzenia swoje uwagi przedstawiły, m.in. Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowca.pl znalazło się wśród podmiotów, które przekazały uwagi. A także, było jedyną organizacją, która zgłosiła zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej.
Na uwagę, a jednocześnie głębszą analizę zasługuje fakt, że zdecydowana większość wątpliwości i propozycji rozwiązań zgłoszonych przez organizacje branżowe OSK została odrzucona. Wśród zastrzeżeń branży, które nie spotkały się z aprobatą Ministerstwa znalazły się wątpliwości dotyczące zbędnych procedur, których dochowanie obciąża szkoły jazdy lub ich klientów, terminologii, jak również podstawowych aspektów organizacji szkolenia okresowego.
Spora część uwag ważnych dla ośrodków szkoleniowych lub egzaminacyjnych, np.
„czy zajęcia praktyczne w module szkolenia okresowego mogą być prowadzone jako ćwiczenia na placu manewrowym lub jako zajęcia praktyczne w ruchu drogowym lub w warunkach specjalnych”
została uznana za bezzasadne, bez jakiegokolwiek wyjaśnienia.
A już szczególne zdziwienie może budzić zlekceważenie branżowego wniosku o zapis nakładający na podmioty prowadzące wykłady online obowiązku wprowadzania form aktywizacji uczestników i interakcji między wykładowcą, a uczestnikami. Przy czym, trudno uznać za merytoryczne uzasadnienie odrzucenia wniosku stwierdzenie przyjęte rozwiązanie jest słuszne i zasadne.
W podobny sposób zostały potraktowane zastrzeżenia i propozycje rozwiązań dotyczących przejrzystości i wymagań technicznych urządzeń rejestrujących pracę kierowcy.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że Ministerstwo odrzuciło wszystkie uwagi zmierzające do przekazania ośrodkom szkolenia kierowców wolności formy prowadzonych zajęć, np. odrzucając propozycję rezygnacji z zapisu usztywniającego kolejność i formę prowadzonych zajęć, a przyjmując jedynie uwagi dotyczące procedur rejestracji i logowania…