Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów opublikowała projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana jest dyktowana koniecznością uregulowania podstawy prawnej tak, by była  spójna z dyrektywami unijnymi. Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób; oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy

Projekt ustawy rozszerza i doprecyzowuje, zgodnie z dyrektywą 2018/645, zakres wyłączeń spod stosowania przepisów dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób.

Karty kwalifikacji kierowcy

Projekt określa nowy dokument w postaci karty kwalifikacji kierowcy.
Kartę tę będzie wydawał starosta lub prezydent na prawach powiatu. Będzie ona potwierdzać uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego przez tych kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy z wpisem kodu 95 ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na terytorium Polski.

Rezygnuje się z potwierdzania uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego na stanowisku kierowcy na podstawie świadectwa kierowcy, jednak to będzie dalej ważne.

Ustawa umożliwi cofnięcie świadectwa kwalifikacji zawodowej przez wojewodę.

Z uwagi na wygodę i oczekiwania kursantów, wprowadzona ma zostać możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych w formie e-learningowej. Jednak z tej formy będą mogły skorzystać tylko te ośrodki, które dostaną zgodę wojewody.

Zgodę będzie mógł otrzymać ośrodek szkolenia, który odpowiednio długo prowadzi działalność i spełnia dodatkowe wymagania w zakresie posiadanej infrastruktury i kadry wykładowej.
Zgoda będzie udzielana po spełnieniu dodatkowych warunków przez ośrodki szkolenia. Uprawnienie może być cofnięte w przypadku zaprzestania spełnienia tych warunków. Firmy te będą musiały prowadzić już wcześniej swoją działalność kilka lat, tak by dawać rękojmię jakości.  Część zajęć będzie odbywać się metodami klasycznymi, co ma przeciwdziałać specjalizacji ośrodków w prowadzeniu zajęć tylko w formie elektronicznej.

W celu zminimalizowania nieprawidłowości absencyjnych w trakcie trwania kursu kwalifikacji oraz szkolenia okresowego, OSK będzie zobowiązane poinformować o konieczność złożenia oświadczenia, pod groźbą odpowiedzialności karnej,  po zakończonym kursie i szkoleniu, że uczestniczyła we wszystkich przewidzianych programem zajęciach (a po zakończonym kursie i szkoleniu odpowiednio wojewoda i ośrodek szkolenia odbiera od kierowcy takie oświadczenie) oraz zapoznać ją z program tego kursu i szkolenia.
Taki sam obowiązek będzie nakładany na osobę, która dostarczać będzie wojewodzie informacje o zakończonych szkolenia okresowych.
Egzaminy kwalifikacji wstępnej przeprowadzane będą przez egzaminatorów w WORD. Egzaminy będą przeprowadzane przez niezależnych egzaminatorów za opłatą wnoszoną przez osoby egzaminowane. Ma to poprawić dostępność przeprowadzanych egzaminów oraz uczynić całość bardziej przejrzystą.