Szkolenie i Egzaminowanie OSK z systemem czy bez?

Pomimo że w projekcie rozporządzenia 7 maja zrezygnowano z nakładania na OSK obowiązku posiadania systemu teleinformatycznego, to wielu innych przepisach projektu jest nadal mowa o tym systemie.

Obowiązek wyposażenia ośrodka w system teleinformatyczny nakładały poprzednie projekty rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Jeszcze w projekcie z 5 kwietnia (§ 3 pkt. 1 lit. g) wśród wymagań dla ośrodka wymieniony był obowiązek posiadania na wyposażeniu systemu teleinformatycznego, który umożliwiałby przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, pobranie informacji zawartej w profilu kandydata na kierowcę przez właściwy organ do wydawania praw jazdy oraz informowanie tego organu o ukończeniu szkolenia poprzez aktualizowanie profilu kandydata na kierowcę.


W najnowszej wersji projektów datowanej na 7 maja z zapisu o systemie teleinformatycznym zrezygnowano. Wszystko za sprawą przedstawionej Maciejowi Gronowi, sekretarzowi Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, opinii Rządowego Centrum Legislacji.


„Określenie w projekcie rozporządzenia wymagania w postaci posiadania systemu teleinformatycznego nie można uznać za jedno ze szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych i placu manewrowego, do określania których ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami upoważniała w art. 32 ust. 3 ministra właściwego do spraw transportu” - czytamy w opinii RCL. „Wymagania posiadania systemu teleinformatycznego nie można również wiązać z możliwością uregulowania w projektowanym rozporządzeniu warunków postępowania z dokumentami osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami czy też prowadzenia dokumentacji przez ośrodki szkolenia kierowców”.


W piśmie wskazuje się również, że w ustawie o kierujących nie przewiduje się wymagania posiadania systemu teleinformatycznego przez ośrodki szkolenia kierowców, natomiast obowiązek dysponowania takim systemem nakładany na przedsiębiorców, jakimi są te ośrodki, powinien wynikać z przepisów ustawy, bowiem dotyczy praw i wolności wykonywania tej działalności.


Jednym z głównych argumentów przeciwko obowiązkowi posiadania przez ośrodki systemu teleinformatycznego jest wzrost obciążeń finansowych. - W ocenie Rządowego Centrum Legislacji nałożenie obowiązku dysponowania systemem teleinformatycznym przez ośrodki szkolenia kierowców będzie powodowało konieczność poniesienia dodatkowych kosztów dla tych przedsiębiorców. Natomiast uzasadnienie do projektu rozporządzenia pomija tę kwestię - argumentują prawnicy z RCL. Przywołuje się również kwestię współdziałania systemu, który miałoby używać OSK z prowadzonym przez starostę. System w starostwach powinien spełniać minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Regulacje te nie odnoszą się jednak do ośrodków szkolenia, które nie są przecież podmiotami publicznymi.


Zastrzeżenia RCL budził również zapis, zgodnie z którym osoba, która ma rozpocząć szkolenie na prawo jazdy, informuje ośrodek szkolenia kierowców o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczony w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez właściwego starostę, gdyż w projekcie rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami w § 5 w ust. 6 proponuje się, że starosta będzie udostępniał profil kandydata na kierowcę jedynie ośrodkowi szkolenia kierowców oraz wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego przeprowadzającemu egzamin państwowy na prawo jazdy. W związku z powyższym zalecono zmianę lub wyjaśnienie tej kwestii.


Efektem pisma były nowe projekty rozporządzeń (datowane na 7 maja br.), w których zapisy § 3 projektu rozporządzenia w sprawie szkolenia nie wymagają już od ośrodka szkolenia kierowców posiadania systemu teleinformatycznego. Na tym jednak nie koniec. W kilku jednostkach redakcyjnych zapisy o systemie teleinformatycznym pozostały. Uwagę na to zwrócił Roman Stencel, który we wspólnym liście czterech organizacji branżowych (OIGOSK, KIEROWCA.PL, PFSSK, PIGOSK) zwrócił się do Tadeusza Jarmuziewicz, sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wyjaśnienie sprawy. Zapisy o systemie teleinformatycznym znalazły się w następujących jednostkach redakcyjnych:


§ 6. 2 pkt. 4) Ośrodek szkolenia kierowców przed przyjęciem na szkolenie podstawowe lub uzupełniające wydaje jej kartę przeprowadzonych zajęć lub tworzy dla niej kartę w systemie teleinformatycznym ośrodka szkolenia kierowców przed rozpoczęciem szkolenia.


§ 6. 7. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 3 pkt 3 - 5 oraz ust. 4 pkt 3 - 5 mogą być prowadzone w odpowiadającej im postaci elektronicznej, przy czym kierownik ośrodka szkolenia swoje wpisy potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym, a instruktor, wykładowca lub osoba szkolona opatrują odpowiednie dane podpisem elektronicznym lub nadanym w systemie teleinformatycznym unikalnym identyfikatorem i hasłem.


§ 6. 8. W przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej prowadzi się ją w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym niezwłoczny odczyt lub wydruk całości lub części zapisanych danych.


§ 17. 4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 (24 miesiące) kierownik ośrodka szkolenia kierowców, dowódca jednostki wojskowej, kierownik jednostki organizacyjnej służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo dyrektor szkoły przesyła za pomocą systemu teleinformatycznego właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o przerwaniu szkolenia przez osobę szkoloną, o której mowa w ust. 2, w celu udostępnienia przez ten organ profilu kandydata na kierowcę kolejnemu podmiotowi prowadzącemu szkolenie dla tej osoby.


§ 20. 3. W trakcie części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor wypełnia arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego i wyszczególnia w nim błędy popełnione przez osobę egzaminowaną; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, przy czym wynik egzaminu wewnętrznego instruktor potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym.


Maciej Piaszczyński


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0