Obowiązkowe przyłącza dla e-samochodów w nowych budynkach.

Samochód elektryczny

Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji publicznych nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ona dostosować nasze przepisy do unijnych dyrektyw.

Nowela wprowadza wymóg stosowania rozwiązań w infrastrukturze, zgodnych z ustawą o elektormobilności.

Budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne wielorodzinne oraz stanowiska postojowe wewnętrzne i zewnętrzne ma projektować się
i budować by spełniały warunki dla punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW.

W przypadku stanowisk w budynkach mieszkalnych, każde stanowisko ma zostać wyposażone w infrastrukturę, która pozwoli na osiągnięcie mocy min, na poziomie 3.7 kw.

Deweloperzy protestują – firmy, które złożyły wniosek o wydanie decyzji
o pozwolenie na budowę po dniu 1 stycznia 2019 r., a przed dniem wejścia
w życie rozporządzenia, są obowiązane w terminie do 1 stycznia 2021 r. dostosować się do wymagań określonych w tym rozporządzeniu.