Z dniem 31 sierpnia w życie weszły zmiany ustawy o czasie pracy kierowców i ustawy o transporcie drogowym.

W ustawie o czasie pracy kierowców zmianie uległ art. 31. W nowym brzmieniu przepis ten nakłada na przedsiębiorcę wykonującego przewóz drogowy obowiązek wystawienia kierowcy wykonującemu na jego rzecz przewóz (nie koniecznie u niego zatrudnionemu) zaświadczenia w przypadku gdy ten:


1) przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby;


2) przebywał na urlopie wypoczynkowym;


3) miał czas wolny od pracy;


4) prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR;


5) wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu;


6) pozostawał w gotowości


Przepis w sposób negatywny definiuje czas wolny jako okresy inne niż wymienione w pkt 1, 2 i 4-6, w których kierowca nie wykonywał pracy. Stanowi on również, że przedsiębiorca wręcza kierowcy zaświadczenie sporządzone na formularzu udostępnianym na stronie www.mi.gov .pl w zakładce Transport drogowy→Kierowcy→Czas pracy kierowców (http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/doc/forms/attestation_of_activities_pl.doc), przed rozpoczęciem przez kierowcę przewozu drogowego, a kierowca to zaświadczenie podpisuje.


Zmiany ustawy o transporcie drogowym obejmują przepisy art.87 i art.89, dostosowując je do obowiązku posiadania przez kierowcę przy sobie i okazywania zaświadczenia, o którym mowa wyżej.


 red

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0