Przypominamy, że ośrodki szkolenia kierowców miały obowiązek w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy(od 19 stycznia 2013 r.) dostosować infrastrukturę ośrodka szkolenia kierowców do wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami i przedłożyć staroście informację zawierającą adresy należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów.

Art. 28 ust. 2 ustawy ma następującą treść:


2. Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:


1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:


a) salę wykładową,


b) pomieszczenie biurowe,


c) plac manewrowy oraz


d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;


2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;


3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;


4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.


Wymagania te rozwinięte zostały w rozdziale 2 rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców:


§ 3


1. Ośrodek szkolenia kierowców i inne podmioty prowadzące szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem powinny spełniać następujące wymagania:


1) sala wykładowa powinna:


a) mieć powierzchnię nie mniejszą niż 25 m2,


b) być wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu,


c) być przystosowana do szkolenia minimum 10 osób,


d) być oświetlona, ogrzewana i przewietrzana,


e) być odizolowana od innych pomieszczeń,


f) być oznaczona nazwą ośrodka szkolenia kierowców oraz informacją „Sala wykładowa”,


g) być wyposażona w pomoce dydaktyczne odpowiadające obowiązującemu stanowi prawnemu, obejmujące co najmniej:


- tablicę do pisania,


- makietę lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze,


- tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku,


- przedmioty i urządzenia umożliwiające korzystanie z tych pomocy dydaktycznych;


2) pomieszczenie biurowe powinno:


a) być oznaczone przez wskazanie nazwy, adresu oraz godzin pracy ośrodka szkolenia kierowców,


b) umożliwiać obsługę osób i przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi szkoleniami w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych;


3) plac manewrowy powinien:


a) mieć nawierzchnię asfaltową, betonową albo kostkową,


b) być wyłączony z ruchu pojazdów innych niż pojazdy szkoleniowe,


c) umożliwiać, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym (z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu), odpowiednio do zakresu prowadzonego szkolenia,


d) umożliwiać jazdę tramwajem na odcinku o długości co najmniej 100 m oraz powinien być wyposażony w sieć trakcyjną i torowisko umożliwiające realizację zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie pozwolenia realizowanej na placu manewrowym - dotyczy podmiotu prowadzącego szkolenie w zakresie pozwolenia.


2. Jeżeli w sali wykładowej jest prowadzone jednocześnie szkolenie dla więcej niż 20 osób, to minimalna wymagana powierzchnia sali zostaje zwiększona o 1 m2 - dla każdej szkolonej osoby powyżej liczby 20 osób.


3. W pobliżu sali wykładowej powinna znajdować się toaleta.


§ 4 W celu uzyskania poświadczenia o spełnianiu dodatkowych wymagań, zwanego dalej „poświadczeniem”, oprócz wymagań, o których mowa w § 3 i art. 31 ust. 1 ustawy, należy spełnić następujące dodatkowe wymagania w zakresie:


1) sali wykładowej, która powinna być wyposażona w:


a) cyfrowe urządzenie zobrazowania wielkoformatowego oraz urządzenie komputerowe umożliwiające współpracę z tym urządzeniem,


b) stanowiska komputerowe przeznaczone do prowadzenia szkolenia w sposób, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy - jeżeli takie szkolenie ma być prowadzone;


2) lokalu biurowego, który powinien:


a) posiadać osobne pomieszczenie wyłącznie do przyjmowania interesantów,


b) zapewniać przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych,


c) być wyposażony w telefon,


d) być wyposażony w komputer z dostępem do Internetu;


3) placu manewrowego, który powinien umożliwiać, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym co najmniej dla prawa jazdy kategorii A, B, C i D;


4) prowadzenia szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy - dysponowanie odpowiednim specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym wspomagającym proces kształcenia, które powinno zapewnić co najmniej:


a) przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce,


b) przeprowadzenie zajęć w zakresie i w czasie wymaganym programem szkolenia,


c) zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć,


d) przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module tematycznym szkolenia oraz zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik,


e) możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę, o którym mowa w lit. d. 


 


rb

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0