W związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających Prawo przedsiębiorców, 1 maja 2019 r. utraci moc obowiązującą dotychczasowe rozporządzenie dotyczące doskonalenia techniki jazdy, wydane na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami. Dlatego trwają już prace nad nowym aktem prawnym w tej materii.

Projekt rozporządzenia w sprawie doskonalenia techniki jazdy pojawił się w zeszłym tygodniu w Rządowym Centrum Legislacji. Określa ono szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotu prowadzącego ośrodek doskonalenia techniki jazdy (ODTJ) stopnia podstawowego i wyższego w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego.

Prezentacja nie dłuższa niż 15 minut

Zapisane w projekcie kluczowe warunki prowadzenia ODTJ-u nie ulegają zmianie. W stosunku do dotychczasowego rozporządzenia (jego autorem był jeszcze minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej)projekt przewiduje jedynie pewne zmiany formalne w zakresie uzyskiwania uprawnień instruktora techniki jazdy. Chodzi o:

– zakres danych wpisywanych do wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy oraz do ewidencji osób przystępujących do egzaminu (ograniczono go o dane adresowe zgłaszanej na egzamin osoby, które są zbędne),

– wprowadzono wymóg okazania prawa jazdy również przed egzaminem, ograniczono do maksymalnie 15 minut czas prezentacji, o której mowa w § 25 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze oraz lit. b tiret pierwsze,

– doprecyzowano, że cześć praktyczną egzaminu ocenia dwóch egzaminatorów,

– nałożono na Komisję Egzaminacyjną obowiązek przekazywania organowi zgłaszającemu na egzamin informacji o wyniku egzaminu, w tym negatywnym,

– doprecyzowano, że m.in. uiszcza się opłatę za egzamin przy wyznaczeniu kolejnego egzaminu dla osoby ubiegającej się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, która uzyskała negatywny wynik części teoretycznej albo praktycznej egzaminu,

– doprecyzowano, że zajęcia praktyczne z jazdy, osoba szkolona odbywa indywidualnie, kierując pojazdem przez co najmniej taką liczbę godzin, która jest określona w programie szkolenia dla zajęć praktycznych.

Nowe zdjęcie, usunięcie zbędnych linii w świadectwie

Ponadto zmodyfikowano wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy i wzór wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy. Wprowadzano tam możliwość podania adresu poczty elektronicznej do korespondencji oraz czytelniej przedstawiono zakresu wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ODTJ.

We wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy w zakresie posiadanego wykształcenia wprowadzono możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu, zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 117 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami, m.in. wykształcenia średniego branżowego jako wystarczającego do jego uzyskania. Ponadto dokonano modyfikacji we wzorze świadectwa instruktora techniki jazdy, polegających na usunięciu zbędnych linii oraz uporządkowaniu numeracji. Wymagane będzie też zdjęcie spełniające wymagania identyczne jak przy zdjęciach do prawa jazdy czy dowodu osobistego.

Więcej danych w karcie

W projektowanym rozporządzeniu uzupełniono również zakres wymaganych danych wpisywanych do karty przeprowadzonych zajęć o numery rejestracyjne pojazdów, przy użyciu których prowadzono poszczególne zajęcia oraz imiona, nazwiska i podpisy wszystkich instruktorów je prowadzących. Analogiczną zmianę wprowadzono w dzienniku zajęć teoretycznych odnośnie wykładowców. Zmodyfikowano także sposób prowadzenia rejestru osób szkolonych tak, żeby oprócz szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, obejmował on również pozostałe szkolenia, które podlegają nadzorowi wojewody. Chodzi o praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych prowadzone w ramach kursu kwalifikacyjnego dla osób zamierzających wykonywać przewóz drogowy. Zrezygnowano natomiast z dotychczasowego wymogu zakładania rejestru osób szkolonych w każdym roku kalendarzowym.

Radosław Biernat
Krzysztof Ledzion felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0