Przegłosowano dzisiaj w Sejmie nowelizację dzięki której ruch na drodze będzie bardziej płynny i bezpieczny.

Jutro tj. 17.10.2019 nad projektem będzie pracował Senat. Jeżeli projekt tam także zostanie zaakceptowany to zostanie już tylko popisanie nowych przepisów przez prezydenta. Po tym jak nowe przepisy zaakceptuje oficjalnie prezydent, zaczną one obowiązywać po 21 dniach od daty ich publikacji.

Nowe przepisy dotyczące korytarza życia:

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018
r. poz. 1990, z późn. zm.1*) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:
„2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego
swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności pojazdu służb
ratowniczych, kierujący pojazdem:
1) poruszający się lewym pasem ruchu, na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym
samym kierunku, jest obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu
uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu,
a poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany do usunięcia się z drogi
pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa
ruchu, celem umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego;
2) poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu, na jezdni z więcej niż dwoma
pasami ruchu w tym samym kierunku, jest obowiązany do usunięcia się z drogi
pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa,
a poruszający się pasami sąsiednimi po prawej stronie ruchu są obowiązani
do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej
prawej krawędzi pasów, celem umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu
uprzywilejowanego.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, kierujący pojazdem poruszający
się skrajnym pasem ruchu może wjechać na pobocze lub pas rozdzielający.
4. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany, z wyjątkiem pojazdu służby
lub pomocy drogowej, zabrania się korzystania z pierwszeństwa pojazdu
uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po swoim uprzednio zwolnionym pasie ruchu dopiero po przejechaniu tym pasem
pojazdu uprzywilejowanego.”;

Nowe przepisy dotyczące jazdy na suwak:

2) w art. 22:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany
ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza
wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony, z wyjątkiem
ust. 4a i 4b.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. W przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy
pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku
jazdy z powodu wystąpienia utrudnienia na tym pasie lub zanikania tego pasa,
kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany,
bezpośrednio przed miejscem wystąpienia utrudnienia lub miejscem zanikania
pasa, umożliwić kierującemu pojazdem znajdującym się na takim pasie ruchu
zmianę tego pasa na sąsiedni po którym istnieje możliwość ciągłej kontynuacji
jazdy. Manewr zmiany pasa ruchu powinien następować w sposób pojedynczy
i naprzemienny.
4b. W przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy
zarówno lewym jak i prawym skrajnym pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym
pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy z powodu utrudnień na tych pasach
lub ich zanikania, przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio, z tym że kierujący
pojazdem znajdującym się na skrajnym prawym pasie ruchu ma pierwszeństwo
przed kierującym pojazdem znajdującym się na lewym skrajnym pasie ruchu.”.

Nowe przepisy miały wejść w życie z dniem 1 listopada 2019, ale kierowcy muszą niestety jeszcze trochę poczekać. Oby politycy przekładali to ostatni raz.

Albin Sieczkowski, bloger motoryzacyjny


Albin Sieczkowski felietonista z działu Felietony
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0