Fakty OSK 31.08.2022 – Egzaminatorzy coraz ostrzej

Kolejna wymiana pism między środowiskiem egzaminatorów, a Ministerstwem Infrastruktury. Egzaminatorzy stawiają warunki dotyczące przystąpienia do rozmów i składu grupy roboczej.

Na powołanie zespołu roboczego egzaminatorzy czekają do połowy września. W piśmie skierowanym do Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego egzaminatorzy domagają się, aby w skład zespołu doradczego weszli wyłącznie przedstawiciele Ministra Infrastruktury, środowiska protestujących oraz niezależny mediator lub ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z treści pisma wynika więc jednoznacznie, że egzaminatorzy nie chcą w składzie zespołu doradczego przedstawicieli dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Ponadto, egzaminatorzy postulują zwołanie posiedzenia zespołu doradczego w najkrótszym możliwym terminie, ze względu na interes osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Podkreślają, że cytujemy: istnieje potrzeba natychmiastowego podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, które doprowadzą do zmian obowiązującego prawa w zakresie dotyczącym systemu egzaminowania w Polsce oraz systemu wynagradzania egzaminatorów.