Fakty OSK 20.07.2022 – Konsultacje projektu dot. badań technicznych

Autorzy nowelizacji wskazują konieczność wprowadzenia nowych przepisów dotyczących badań technicznych i ich dokumentacji do dnia 17 września 2022 roku.

Chodzi m.in. o dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy europejskiej o aktualizacji niektórych oznaczeń kategorii pojazdów i dodaniu systemu eCALL do wykazu badanych elementów. Przede wszystkim jednak niezbędna jest aktualizacja kryteriów uznania stanu technicznego za niezadowalający. Proponowane rozporządzenie zakłada m.in. zmianę nazewnictwa i kwalifikacji grup usterek wykrytych podczas badania technicznego i wprowadzenie jednoznacznych kodów usterek. Ma to na celu ograniczenie wątpliwości diagnosty kiedy należy zakwalifikować usterkę do kategorii drobnej, poważnej albo niebezpiecznej. Projekt rozporządzenia został już opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury.