Nowe zasady badań lekarskich

Rozporządzenie Ministra Zdrowia definiuje zakres badań lekarskich i konsultacji u specjalistów oraz pomocnicze badania diagnostyczne wymagane od kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Rozporządzenie, które weszło w życie 6 grudnia określa warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego mającego na celu stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Wymienia także  jednostki uprawnione do przeprowadzenia badań lekarskich oraz wzory stosowanych dokumentów i wzór pieczątki uprawnionego lekarza. W załączniku do rozporządzenia znajdziemy szczegółowy wykaz badań, którym poddać się musi kandydat na kierowcę. Są nimi objęte narządy wzroku i słuchu, układ ruchu, układ oddechowy, a także sercowo-naczyniowy i nerwowy oraz czynność nerek. Precyzyjnie określone zostają warunki konieczności skorzystania z usług lekarza posiadającego specjalizację w zakresie okulistyki. Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.