Fakty OSK 05.10.2022 – Ustawowe dofinansowanie WORD

Projekt zgłoszony przez grupę posłów i poparty przez ministra Andrzej Adamczyka zakłada możliwość celowego oraz podmiotowego dofinansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z budżetu województw.

Złożony w sejmie 30 września projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadza możliwość finansowania przez województwa zadań publicznych wykonywanych przez WORDy do wysokości 50% kosztów działalności ośrodka. Zasady udzielania dotacji mają zostać określone przez sejmik województwa, a przyznanie dofinansowania nastąpi na podstawie umowy zawartej przez marszałka województwa z dyrektorem ośrodka. Projektodawcy wnoszą o wprowadzenie przepisu umożliwiającego sejmikowi określenie, w drodze uchwały, wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego. Przy czym, maksymalną stawką za egzamin teoretyczny będzie 50 zł, a praktyczny 200 i 250 zł. W uzasadnieniu czytamy, że zmiany wynikają z, cytujemy: “zgłaszanych przez część WORDów problemów z bieżącym finansowaniem zadań”.