Czas pracy kierowcy wykonującego przewozy regularne.

Ustawodawstwo regulujące czas pracy kierowców zwalnia niektóre przewozy z norm czasu pracy.

Wszystkie zwolnienia wymienione zostały w art. 3 i art. 13 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i WE 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 102/1. Wśród zwolnień znalazła się grupa pojazdów używanych do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km. Specyfika pracy kierowców wykonujących te przewozy wymaga zupełnie innych regulacji niż te, które mają zastosowanie do pozostałych kierowców. Ustawa o transporcie drogowym zezwala na wykonywanie przewozów regularnych tylko i wyłącznie autobusami, czyli pojazdami, które są przystosowane do przewozu więcej niż dziewięciu osób. Zastosowanie zwolnienia dla autobusów, którymi wykonywane są przewozy regularne na trasach nieprzekraczających 50 km, oznacza nie tylko zwolnienie z obowiązku stosowania się kierowcy do norm regulujących czas prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków, ale również zwalnia z obowiązku posiadania w autobusie tachografu. Autobusy wykorzystywane są przez przedsiębiorców do świadczenia różnych usług. Jednego dnia autobus wykonywać będzie przewozy na liniach regularnych do 50 km, a innego pojedzie w trasę, wykonując przewóz okazjonalny. Nie warto więc demontować będącego na wyposażeniu tachografu. Ponadto sam fakt zwolnienia z obowiązku stosowania się kierowcy do norm w niczym nie przeszkadza, aby jego aktywność była rejestrowana przez tachograf. Pamiętać należy, że ustawa Prawo o ruchu drogowym nakłada obowiązek dbałości o urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu. Urządzenia te (a do nich z całą pewnością możemy zaliczyć tachograf) powinny być utrzymane w sprawności. Rozumieć przez to należy, że powinny być poddawane okresowemu sprawdzeniu (co dwa lata) oraz używane. Jeżeli w autobusie wyposażonym w tachograf analogowy kierowca nie włoży do niego wykresówki, to nieuchronną konsekwencją tego będzie uszkodzenie rysika tachografu. Tachograf, oprócz możliwości nadzoru nad pracą kierowcy, spełnia jeszcze wiele dodatkowych funkcji. Może się okazać niezwykle cennym dowodem w sytuacji uczestnictwa w wypadku drogowym. Warto więc stosować wykresówki w trakcie jazdy na wyłączeniu. Sam fakt stosowania wykresówki nie rodzi przecież obowiązku stosowania się do norm czy też obowiązku ewidencjonowania zapisów, podczas których kierowca prowadził autobus na wyłączeniu.

Czy wyłączenie oznacza, że kierowca autobusu na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km, może pracować przez np. osiem godzin bez przerwy? Otóż nie. Zastosowanie do takiego kierowcy będą miały przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, w której ustawodawca wskazuje przysługujący odpoczynek, w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy łączny czas prowadzenia pojazdu wynosi od sześciu do ośmiu godzin. W sytuacji kiedy czas prowadzenia przekroczy osiem godzin, kierowcy przysługuje przerwa, trwająca nie krócej niż 45 minut. Sytuacja taka stawia kierowców autobusów w znacznie gorszej sytuacji w stosunku do innych kierowców, którzy mają obowiązek stosować się do norm określonych w rozporządzeniu 561/2006 i korzystania z większej liczby przerw.

W związku z brakiem zapisów tachografu i możliwością nadzoru nad pracą kierowcy wykonującego przewozy regularne na trasach do 50 km, obowiązuje go przygotowany przez pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego wykonuje przewozy, rozkład czasu pracy, który powinien zawierać: imię i nazwisko kierowcy, miejsce bazy pojazdu, który kierowca ma prowadzić, ustalony harmonogram okresów pracy kierowcy obejmujących okresy prowadzenia pojazdu, wykonywania innej pracy, przerw, okresów dyspozycji oraz dni wolne. Ma on na celu takie zaplanowanie trasy, aby nie następowało przekroczenie obowiązujących norm prawnych, a kierowca miał zapewnione właściwe przerwy i odpoczynki.

 

Marek Rupental

3 komentarze do “Czas pracy kierowcy wykonującego przewozy regularne.”

  1. Pingback: try these out

  2. Pingback: limitless mushrooms limitless mushrooms

  3. Pingback: สล็อตเว็บตรง

Dodaj komentarz