7 lutego, 2024

5. posiedzenie Sejmu X kadencji

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2022 r. https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisja.xsp?documentId=DA6B1E0D8FDCBFC0C1258A7C006A0C52&symbol=STENOGRAM_TRANSMISJA